ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 417
                                               

AP2M1

AP2M1 je protein koji je kod ljudi kodiran AP2M1 genom. Ovaj gen kodira podjedinicu heterotetramernog proteinskog kompleksa 2 AP2. Ovaj protein je neophodan za aktivnost vakuolarnih ATPaza, koje su odgovorne za pumpanje protona do kojeg dolazi to ...

                                               

Arestin beta 1

Za članove arestin/beta-arestin proteinske familije se smatra da učestvuju u agonistima posredovanoj desenzitizaciji G protein-spregnutih receptora i uzrokuju specifično prigušivanje ćelijskog responsa na stimuluse kao što su hormoni, neurotransm ...

                                               

Atriopeptin

Atriopeptin je jak vazodilatator, i proteinski hormon koji luče ćelije srčanog mišića. On učestvuje u homeostatičkoj kontroli telesne vode, natrijuma, kalijuma i masnoće. Njega otpuštaju mišićne ćelije gornjih komora srca u odgovoru na visok krvn ...

                                               

BIRC2

Bakuloviralni protein 2 koji sadrži IAP ponavljanje je protein koji je kod ljudi kodiran BIRC2 genom. cIAP1 je član familije inhibitora apoptoze, koja inhibira apoptozu putem ometanja dejstva kaspaza.

                                               

BIRC3

Bakulovirusni protein 3 koji sadrži IAP ponavljanje je protein koji je kod ljudi kodiran BIRC3 genom. cIAP2 je član familije Inhibitora apoptoze koja inhibira apoptozu putem ometanja aktivacije kaspaze. Ovaj pretein inhibra apoptozu indukovanu se ...

                                               

CCL4

CCL4 je CC chemokin koji je specifičan za CCR5 receptore. On je hemoatraktant za NK ćelije, monocite i niz drugih imunskih ćelija. CCL4 je značajan HIV-supresujući faktor koji proizvode CD8+ T ćelije. Perforin memorijske CD8+ T ćelije normalno si ...

                                               

CCL7

CCL7, hemokin ligand 7 je mali citokin. Ovaj hemokin se ranije zvao monocit-specifični hemokin 3. Pošto CCL7 poseduje dva susedna N-terminalna cisteinska ostatka u svom završnom obliku, on je klasifikovan u potfamiliju hemokina poznatih kao CC he ...

                                               

CCL9

CCL9, hemokine ligand 9, je mali citokin iz CC hemokin familije. On se naziva makrofagni inflamatorni protein-1 gama, protein-2 koji je sličan macrofagnom inflamatornom proteinu i CCF18. Bio je opisan kod glodara. CCL9 je ranije imao oznaku CCL10 ...

                                               

CCL12

CCL12, hemokin ligand 12, je mali citokin iz CC hemokin familije koji je bio opisan kod miševa. On je takode poznat kao monocitni hemotaksni protein 5. Usled njegove sličnosti sa ljudskim hemokinom MCP-1, on se ponekad naziva MCP-1-slični hemokin ...

                                               

CD154

CD154, takode poznat kao CD40 ligand ili CD40L, je protein koji je prvenstveno izražen u aktiviranim T ćelijama. On je član TNF superfamiliji molekula. CD154 se vezuje za CD40 na antigen-prezentirajućim ćelijama, posledica čega su mnogobrojni efe ...

                                               

CENTG1

                                               

CGMP-specifična fosfodiesteraza, tip 5

cGMP-specifična fosfodiesteraza, tip 5 je enzim iz klase fosfodiesteraza. On je naden u raznim tkivima, a najizrazitije u corpus cavernosum i mrežnjači. Fosfodiesterazni PDE izoenzimi, nadeni u više tkiva uključujući štapćaste i konične fotorecep ...

                                               

COPG

                                               

COPG2

                                               

CX3CL1

CX3CL1, hemokin ligand 1, je veliki citokin protein sa 373 aminokiseline. On sadrži više domena. Ovo je jedini član CX 3 C hemokin familije. On je poznat pod imenima fraktalkin i neurotaktin. Polipeptidna struktura CXC3L1 se razlikuje od tipične ...

                                               

CXCL9

CXCL9, hemokine ligand 9, je mali citokin iz CXC hemokin familije. On je takode poznat kao monokin indukovan gama interferonom. CXCL9 je T-ćelijski hemoatraktant. On je blisko srodan sa dva druga CXC hemokina: CXCL10 i CXCL11, čiji geni su locira ...

                                               

CXCL10

CXCL10, hemokin ligand 10, ili IP-10 je mali citokin iz CXC hemokin familije koji je takode poznat kao 10 kDa interferon-gama-inducirani protein. CXCL10 luči nekoliko ćelijski tipova u responsu na IFN-γ. U te ćelijske tipove spadaju monociti, end ...

                                               

CXCL15

CXCL15, hemokin ligand 15, je mali citokin iz CXC hemokin familije koje je dosad bio opisan samo kod miševa. Ovaj hemokin je takode poznat pod imenom lungkin. CXCL15 je ELR+ CXC hemokin koji regrutuje neutrofile tokom inflamacije pluća. On je pri ...

                                               

DDR2 (gen)

DDR2, ili CD167b, je ljudski gen, koji je član broj 2 familije diskoidin domen receptora. Receptor tirozin kinaze RTK igraju ključnu ulogu u komunikaciji ćelija sa njihovim mikro okruženjem. Ti molekuli su vezani za regulaciju ćelijskog rasta, di ...

                                               

DLG4

PSD-95, takode poznat kao SAP-90 je protein koji je kod ljudi kodiran DLG4 geno. PSD-95 je član familije membranskih guanilatnih kinaza MAGUK. Zajedno sa PSD-93 on se regrutuje u iste klastere NMDA receptora i kalijumskih kanala. Ova dva MAGUK pr ...

                                               

DNAJC14

                                               

DNK polimeraza beta

U eukariotskim ćelijama, DNK polimeraza beta POLB izvodi popravke ekscizijom baza BER koje su neophodne za popravku DNK, replikaciju, rekombinaciju, i otpornost na lekove.

                                               

Dopaminska beta hidroksilaza

Dopaminska β-hidroksilaza je enzim koji konvertuje dopamin u norepinefrin. DBH je oksigenaza sa molekulskom težinom od 290 kDa koja sadrži bakar. Ona ima četire identične podjedinice, i za njeno dejstvo je neohodan askorbat kao kofaktor. Ona je j ...

                                               

EPB41L1

EPB41L1 protein 1 sličan bandu 4.1 je protein koji je kod ljudi kodiran EPB41L1 genom. Eritrocitni membranski protein band 4.1 EPB41 je multifunkcioni protein koji posreduje interakcije izmedu eritrocitnog citoskeletona i okružujuće ćelijske memb ...

                                               

Faktor stem ćelija

Faktor stem ćelija je citokin koji se vezuje za c-Kit receptor. SCF može da postoji kao transmembranski protein i kao rastvorni protein. Ovaj citokin ima važnu ulogu u hematopoezi, spermatogenezi, i melanogenezi.

                                               

Folitropinska podjedinica beta

Folitropinska podjedinica beta je protein koji je kod ljudi kodiran FSHB genom. Alternativno splajsovanje proizvodi dve transkriptne varijante koji kodiraju isti protein.

                                               

GIPC1

GIPC1 formira interakcije sa Beta-1 adrenergičkim receptorom, ITGA5, ITGA6, TPBG, RGS19, TYRP1, GLUT1, Aktinin, alfa 1, KIF1B, LRP2, LHCGR, LRP1 i MYO6.

                                               

Gliceraldehid-3-fosfat dehidrogenaza

Gliceraldehid-3-fosfat dehidrogenaza je enzim sa masom od ~37 kDa, koji katalizuje šesti korak glikolize i stoga doprinosi procesu razlaganja glukoze radi oslobadanja energije. GAPDH učestvuje u nekoliko nemetaboličkih procesa, uključujući aktiva ...

                                               

GPRASP1 (gen)

                                               

HDAC7A

HDAC7A, histonska deacetilaza 7 je enzim koji je kod čoveka kodiran HDAC7 genom. Histoni imaju kritičnu ulogu u transkripcionoj regulaciji, progresu ćelijskog ciklusa, i razvojnim stupnjevima. Histonska acetilacija/deacetilacija menja strukturu h ...

                                               

HFM1

HFM1 је ген који је код људи кодира протеин неопходан за хомологна рекомбинацију хромозома. Биалелне мутације гена HFM1 узрокују рецесивни примарну инсуфицијенцију јајника.

                                               

HMG-CoA reduktaza

HMG-CoA reduktaza je enzim koji ograničava brzinu mevalonatnog puta, metaboličkog puta koji proizvodi holesterol i druge izoprenoide. Normalno je u ćelijama sisara ovaj enzim supresovan holesterolom koji potiče iz internalizacije i degradacije li ...

                                               

Holin acetiltransferaza

Holin acetiltransferaza je enzim koji se sintetiše unutar tela neurona. On se zatim prenosi u nervne terminale putem aksoplazmnog protoka. Uloga holin acetiltransferaze je spajanje Acetil-CoA sa holinom, rezultat čega je formiranje neurotransmite ...

                                               

HSPA1A

HSPA1A, protein toplotnog šoka 70 kDa 1, je protein koji je kod čoveka kodiran HSPA1A genom. Ovaj gen ne sadrži introne. On je član familije proteina toplotnog šoka 70. Zajedno s drugim proteinima toplotnog šoka, ovaj protein sprečava agregaciju ...

                                               

HTATIP

HTATIP, histonska acetiltransferaza KAT5, je enzim koji je kod čoveka kodiran KAT5 genom. Protein kodiran ovim genom pripada MYST familiji histonskih acetil transferaza HAT. On je bio originalno izolovan kao HIV-1 TAT-interaktivni protein. HAT pr ...

                                               

INHA

Inhibin alfa podjedinica zajedno sa još jednom beta A ili beta B podjedinicom formira hipofizni FSH sekretorni inhibitor. Inhibin negativno reguliše proliferaciju gonadalnih stromalnih ćelija i ima supresivno dejstvo na tumour. Serumski nivoi inh ...

                                               

INHBA

Inhibin, beta A je protein koji je kod ljudi kodiran INHBA genom. INHBA is a subunit of both activin and inhibin, two closely related glycoproteins with opposing biological effects.

                                               

Inozin monofosfatna sintaza

Bifunkcionalni purinski biosintetički protein PURH je protein koji je kod čoveka kodiran ATIC genom. ATIC kodira enzim koji generiše inozin monofosfat iz aminoimidazol karboksamid ribonukleotida. On ima dve funkcije: EC 2.1.2.3 - 5-aminoimidazol- ...

                                               

KEAP1

Keap1 sadrži četiri odvojena proteinska domena. N-terminalni Brodov kompleks, Tramtrak i Bric-à-Brac BTB domen u kome je Cys151 ostatak, koji je jedan od važnih cisteina u detekciji stresa. IVR domen sadrži dva kritična cisteinska ostatka, Cys273 ...

                                               

Komponenta komplementa 3

Komponenta komplementa 3 je protein imunskog sistema. On ima centralnu ulogu u sistemu komplementa i doprinosi urodenoj imunosti. Kod ljudi je on kodiran na hromozomu 19 C3 genom.

                                               

Kortikotropin-oslobadajući hormon

Kortikotropin-oslobadajući hormon, je polipeptidni hormon i neurotransmiter koji učestvuje u odgovoru organizma na stres. On pripada familiji kortikotropin-oslobadajućih faktora. Njegova glavna funkcija je stimulacija hipofizne sinteze adrenokort ...

                                               

LIG4

LIG4 je gen koji kodira proteinsku DNK ligazu IV. Ovaj protein je ATP zavisna DNK ligaza koja spaja dvolančane prekide tokom nehomolognog spajanja krajeva u putu popravke prekida dvostrukog lanca. On je takode esencijalan za VJ rekombinaciju. Def ...

                                               

Limfotoksin alfa

Limfotoksin-alfa je protein koji je kod ljudi kodiran LTA genom. Limfotoksin alfa, član familije faktora nekroze tumora, je citokin koga proizvode limfociti. LTA je visoko induktivan i izlučiv. On postoji kao homotrimerni molekul. LTA formira het ...

                                               

Limfotoksin beta receptor

Protein kodiran ovim genom je član TNF familije receptora. On je izražen na površini većine ćelijskih tipova, uključujući ćelije epitelnog i mijeloidnog porekla, ali ne na T i B limfocitima. Ovaj protein specifično vezuje limfotoksin membransku f ...

                                               

LPAR3

Receptor lizofosfatidne kiseline 3 je protein koji je kod ljudi kodiran LPAR3 genom. LPA 3 je G protein spregnuti receptor za koji se vezuje lipidni signalni molekul lizofosfatidna kiselina.

                                               

LPHN1

Latrofilin-1 je protein koji je kod ljudi kodiran LPHN1 genom. Ovaj protein je član latrofilinske familije G protein spregnutih receptora GPCR. Latrofilini mogu da učestvuju u ćelijskoj adheziji i u prenosu signala. Endogeno proteolitičko razlaga ...

                                               

MAP3K1

Mitogen-aktivirana protein kinaza 1 je enzim koji je kod ljudi kodiran MAP3K1 genom. MAP3K, ili MEK kinaza, je serin/treonin kinaza koja ima ključnu ulogu u mreži enzima fosforilacije koji integrišu ćelijske odgovore na brojne mitogene i metaboli ...

                                               

MAP3K14

Ovaj gen kodira mitogenom-activiranu kinaza kinazu 14, koja je serin/treonin-specifična proteinska kinaza. Ova kinaza se vezuje za TRAF2 i stimuliše NF-κB aktivnost. Ona je kritična kinaza alternativnog NF-κB aktivacionog puta. Njena sekvenca je ...

                                               

Mitogenom-aktivirana proteinska kinaza 1

Protein kodiran ovim genom je član familije MAP kinaza. Mitogenom-aktivirane proteinske kinaze, su takode poznate kao ekstracelularnim signalom regulisane kinaze ERK. One deluju kao tačka integracije višestrukih biohemijskih signala, i učestvuju ...

                                               

Neuronski kalcijumski senzor-1

Neuronski kalcijumski senzor-1) je protein koji je kod ljudi kodiran FREQ genom. Ovaj protein reguliše fosforilaciju G protein spregnutih receptora u kalcijum zavisnom maniru. On može da zameni kalmodulin. NCS-1 je član familije neuronskih kalcij ...