ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 385
                                               

Integralni membranski protein

Integralni membranski protein je proteinski molekul koji je permanentno vezan za biološku membranu. Takvi proteini se mogu odvojiti od membrana samo putem deterdženata, nepolarnih rastvarača, ili u nekim slučajevima denaturirajućih agenasa. Integ ...

                                               

Mikrozom

U ćelijskoj biologiji, mikrozomi su artifakti slični vezikulama koji se formiraju od delova endoplazmatičnog retikuluma kad se eukariotske ćelije razgrade u laboratoriji. Po definiciji, mikrozomi nisu prisutni u originalnim živim ćelijama. Mikroz ...

                                               

Naponom-kontrolisani kalcijumski kanal

Naponom-kontrolisani kalcijumski kanali su grupa naponom-kontrolisanih jonskih kanala nadenih u pobudljivim ćelijama sa permeabilnošću za jone Ca 2+. Na fiziološkim ili odmarajućem membranskom potencijalu, VDCC kanali su normalno zatvoreni. Oni s ...

                                               

Serotoninski transporter

Serotoninski transporter je monoaminski transporter. SERT je integralni membranski protein koji transportuje neurotransmiter serotonin iz sinaptičkog prostora u presinaptičke neurone. Ovim transportom serotonina posredstvom SERT proteina se završ ...

                                               

Uredena faza tečnosti

Uredena faza tečnosti je tečno kristalna faza koja ima biološku važnost. To je tečna i lamelarna struktura koja se javlja u mnogim lipidnim smešama koje se sastoje od kombinacije holesterola i fosfolipida iili sfingolipida, npr. sfingomijelinom.

                                               

Tahikininski receptor 1

Tahikininski receptor 1 je G protein spregnuti receptor koji je naden u centralnom i perifernom nervnom sistemu. Endogeni ligand ovog receptora je supstanca P. On ima afinitet i za druge tahikinine. Protein je proizvod TACR1 gena.

                                               

Maklin Makarti

Maklin Makarti je bio američki genetičar. Maklin Makarti je posvetio svoj život studiranju infektivnih organizama kao lekar i naučnik. On je najbolje poznat po svom učešću u otkriću kojim je pokazano da je DNK, a ne proteini, gradivni materijal g ...

                                               

Centimorgan

U genetici, centimorgan, ili jedinica mape, je jedinica za merenje genetičke povezanosti. Ona se definiše kao rastojanje izmedu hromozomskih pozicija za koje je očekivani prosečni broj hromozomskih krosing-overa u jednoj generaciji 0.01. Ona se č ...

                                               

CpG mesto

CpG mesta ili CG mesta su regioni DNK u kojima se nukleotid citozin javlja pored guanina u linearnoj sekvenci baza. CpG je skraćena notacija za - C - fosfat - G - ", ili, citozin i guanin razdvojeni jednim fosfatom. CpG notacija se koristi da bi ...

                                               

DNK stega

DNK stega, poznata i kao klizeća stega, je proteinska struktura koja služi kao faktor progresije DNK replikacije. Ona je kritična komponenta DNK polimeraze III. Klamfa se vezuje za DNK polimerazu i sprečava disocijaciju tog enzima sa templata DNK ...

                                               

Faktor plodnosti

Faktor plodnosti je bio prvi otriveni epizom. Uobičajena forma F faktora je F plazmid. Za razliku od drugih plazmida, F faktor je konstitutivan za transfer proteine usled gena traJ. F plazmid pripada klasi konjugativnih plazmida koji kontrolišu s ...

                                               

Otvoreni okvir čitanja

U molekularnoj genetici, otvoreni okvir čitanja je deo gena koji kodira protein. Mesto transkripcione terminacije je locirano iza ORF-a, izvan translacionog stop kodona. Ako bi se transkripcija zaustavila pre nego što ribozom dosegne translacionn ...

                                               

Rekombinantna DNK

Rekombinantne DNK su nukleotidne sekvence koje proizilaze iz primene laboratorijskih metoda da bi se povezao genetički materijal iz više izvora. Time se kreiraju sekvence koje inače ne bi postojale u biološkim organizmima. Rekombinantna DNK je mo ...

                                               

Replizom

Replizom je kompleksna molekulska mašina koja izvodi replikaciju DNK. Replizom se sastoji od dva replikativna polimerazna kompleksa, jedan od kojih sintetiše vodeći lanac, dok drugi sintetiše zaostajući lanac. Replizomska mašinerija prisutna u ra ...

                                               

Start kodon

Start kodon se generalno definiše kao tačka sekvence u kojoj ribozom počinje da translira sekvencu RNK u aminokiseline. Kad se RNK transkript čita sa 5 nukleotida ka 3 nukleotidu ribozomom početni kodon AUG je prvi kodon na koji se tRNK vezana za ...

                                               

Viralni vektor

Viralni vektor je orude koje se često koristi u molekularnoj biologiji za isporuku genetičkog materijala u ćelije. Ova proces se može vršiti unutar živog organizma ili u ćelijskoj kulturu. Virusi su evoluirali specijalizovane molekularne mehanizm ...

                                               

Hipofizni adenilat ciklazno aktivirajući peptid

Hipofizni adenilat ciklazno aktivirajući peptid je protein koji je kod ljudi kodiran ADCYAP1 genom. PACAP je sličan sa vazoaktivnim intestinalnim peptidom. Jedan od njegovih efekata je stimulacija enterohromafinu sličnih ćelija. On se vezuje za r ...

                                               

Opioidni peptid

Opioidni peptidi su kratke sekvence aminokiselina koje se vezuju za opioidne receptore u mozgu. Opijati i opioidi oponašaju dejstvo tih peptida. Opioidni peptidi mogu da budu proizvedeni u samom telu, na primer endorfini. Efekti tih peptida varir ...

                                               

TAC1

Protahikinin-1 je protein koji je kod ljudi kodiran TAC1 genom. Ovaj gen kodira četiri produkta iz familije tahikininskih peptidnih hormona, supstancu P i neurokinin A, kao i srodne peptide, neuropeptid K i neuropeptid gama. Za ove hormone se sma ...

                                               

5-HT3 receptor

5-HT 3 receptor je član superfamilije ligandom kontrolisanih jonskih kanala, superfamilije koja takode obuhvata neuronske nikotinske acetilholinske receptore, i inhibitorne neurotransmiterske receptore za GABA i glicin. 5-HT 3 receptor je u najve ...

                                               

Neurotransmiterski transporter

Neurotransmiterski transporteri su klasa membranskih transportnih proteina koji premoštavaju ćelijske membrane neurona. Njihova primarna funkcija je prenos neurotransmitera kroz membrane i usmeravanje daljeg transporta do specifičnih intracelular ...

                                               

GABA transporter

GABA transporteri su neurotransmiterski transporteri. Sledeći proteini pripadaju toj grupi: GABA transporter tip 1 GAT1 GABA transporter tip 3 GAT3 Vesikularni GABA transporter VGAT GABA transporter tip 2 GAT2 Betainski transporter BGT1

                                               

Pojačavač preuzimanja

Pojačavači preuzimanja ili aktivator preuzimanja je tip leka koji pojačava plazmalemalno ponovno prezimanje iz sinapse u presinaptički neuron posredstvom neurotransmiterskog transportera, što dovodi do sniženja ekstracelularne koncentracije neuro ...

                                               

Антагонист вазопресинског рецептора

Антагонист вазопресинског рецептора је агенс који омета дејство вазопресинских рецептора. Они се најчешће користе за третирање хипонатремије, посебно код пацијената са конџестивним срчаном инсуфицијенцијом, цирозом јетре или SIADH.

                                               

Ireverzibilni antagonist

Ireverzibilni antagonist je tip antagonista koji se permanentno vezuje za receptor, bilo putem formiranja kovalentne veze na aktivnom mestu, ili alternativno putem vezivanja sa veoma velim afinitetom, tako da je brzina disocijacije efektivno nula ...

                                               

CLIC6

Hloridni intracelularni kanal, protein 6 je protein koji je kod ljudi kodiran CLIC6 genom. Ovaj gen je deo velikog trostrukog regiona nadenog na hromozomima 1, 6, i 21. Alternativno splajsovane transkriptne varijante su poznate, ali njihov biološ ...

                                               

GABAA receptor

GABA A receptor je jonotropni receptor i ligandom kontrolisani jonski kanal. Njegov endogeni ligand je γ-aminobuterna kiselina, jedan od glavnih inhibitornih neurotransmitera u centralnom nervnom sistemu. Nakon aktivacije, GABA A receptor selekti ...

                                               

GABRG2

Receptor gama-aminobuterne kiseline, podjedinica gama-2 je protein koji je kod ljudi kodiran GABRG2 genom. Gama-aminobuterna kiselina GABA je inhibitorni neurotransmiter u mozgu, koji posreduje neuronsku inhibiciju vezivanjem za GABA receptore. T ...

                                               

Ganglionski tip nikotinskog receptora

Ganglionski tip nikotinskog receptora je tip nikotinskog acetilholinskog receptora koji se sastoji od podjedinične kombinacije 2 3. On je lociran u autonomnim ganglijama, gde njegova aktivacija proizvodi EPSP, uglavnom putem povišenja permeabilno ...

                                               

Konotoksin

Konotoksin je jedna od grupa neurotoksičnih peptida izolovanih iz otrova morskog kupastog puža, roda Conus. Konotoksini sadrže 10 do 30 aminokiselina. Oni tipično imaju jednu ili više disulfidnih veza. Konotoksini imaju više mehanizama dejstva, v ...

                                               

Cilijarni neurotrofni faktor

Cilijarni neurotrofni faktor je protein koji je kod ljudi kodiran CNTF genom. Ovaj protein je polipeptidni hormon i nervni faktor rasta. Smatra se da su njegove akcije ograničene na nervni sistem, gde on promoviše sintezu neurotransmitera i izras ...

                                               

Superagonist

U farmakologiji, superagonist je tip agonista čiji maksimalni respons nadmašuje respons endogenog agonista datag receptora, i stoga je njegova efikasnost veća od 100%. Na primer goserelin je superagonist receptora gonadotropin oslobadajućeg hormona.

                                               

Ciklični nukleotid

Ciklični nukleotid je svaki nukleotid u kome je fosfatna grupa vezana za dve šećerne hidroksilne grupe, formirajući cikličnu ili prstenastu strukturu. Primeri cikličnih nukletida su: ciklična ADP-riboza ciklični GMP ciklični AMP Ovi molekuli su s ...

                                               

Dezoksiribonukleotid

Dezoksiribonukleotid je DNK monomer, komponenta dezoksiribonukleinske kiseline. Svaki dezoksiribonukleotid se sastoji od tri dela: azotne baze, dezoksiriboznog šećera, jedna ili više fosfatnih grupa. Azotna basa ja uvek vezana za 1 ugljenik dezok ...

                                               

Ribonukleotid

Ribonukleotid je nukleotid u kome je purinska ili pirimidinska baza vezana za molekul riboze. Baza može da bude adenin, guanin, citozin, ili uracil. Timin, koji se nalazi u dezoksiribonukleotidima, nije naden medu ribonukleotidima živih organizam ...

                                               

Kompleks dekapiranja

iRNK kompleks dekapiranja je proteinski kompleks u eukariotskim ćelijama koji je odgovoran za uklanjanje 5 kape. U osnovi kompleksa dekapiranja je enzim Dcp2 Nudiks familije. Niz drugih proteina formira ovaj kompleks u zajednici sa Dcp2.

                                               

Matična petlja

Matična petlja je oblik intramolekularnog sparivanja baza koji se javlja kod jednolančanih DNK i RNK molekula. Ova struktura je takode poznata kao šnala ili petlja ukosnice. Ona se javlja kad se spoje dva regiona istog lanca sa komplementarnom nu ...

                                               

Nukleobaza

Nukleobaze su delovi DNK i RNK koji mogu da učestvuju u uparivanju. Primarne nukleobaze su citozin, guanin, adenin, timin i uracil, što je u skraćenom obliku C, G, A, T, i U, respektivno. One se obično jednostavno zovu baze u genetici. Zato što s ...

                                               

Predvidanje strukture nukleinskih kiselina

Predvidanje strukture nukleinskih kiselina je računarski metod odredivanja sekundarne i tercijarne strukture iz sekvence nukleinske kiseline. Sekundarna struktura se može predvideti iz jedne ili nekoliko sekvenci, dok se tercijarna struktura se m ...

                                               

Struktura nukleinske kiseline

Struktura nukleinske kiseline se odnosi na strukturu nukleinskih kiselina kao što su DNK i RNK. Ona se obično deli u četiri nivoa: Tercijarna struktura– lokacije atoma u trodimenzionalnom prostoru, uzimajući u obzir geometrijska i sterna ofraniče ...

                                               

T7 RNK polimeraza

T7 polimeraza je izuzetno specifična za promoter i transkribuje DNK samo iza T7 promotera. T7 polimerazi je isto tako potreban DNK templet i Mg 2+ jon kao kofaktor za sintezu RNK. Ona ima veoma nizak nivo greški. Njena molekulska težina je 99 kDa.

                                               

Tercijarna struktura nukleinskih kiselina

Tercijarna struktura nukleinskih kiselina je precizna trodimenziona struktura, koja je definisana atomskim koordinatama. RNK i DNK molekuli imaju sposobnost obavljanja različitih funkcija, u rasponu od molekulskog prepoznavanja do katalize. Za ko ...

                                               

Adenozinski A2A receptor

Dejstva 2A receptora su komplikovana činjenicom da je mnoštvo funkcionalnih heteromera, koji su kombinacije 2A podjedinica i drugih nesrodnih G-protein spregnutih receptora, nadeno u mozgu. To uvećava kompleksnost uloge adenozina u modulaciji neu ...

                                               

Adenozinski A2B receptor

Ovaj integralni membranski protein stimuliše aktivnost adenilat ciklaze u prisustvu adenozina. On takode interaguje sa netrinom-1, koji učestvuje u elongaciji aksona.

                                               

Adenozinski A3 receptor

Adenozinski A 3 receptori je G protein-spregnuti receptor koji učestvuje u mnogobrojnim ćelijskim signalnim putevima i fiziološkim funkcijama. On posreduje kontinuirane kardioprotektivne funkcije tokom srčane ishemije, i učestvuje u inhibiciji ne ...

                                               

Adenozinski receptor

Kod ljudi postoje četiri adenozinska receptora. Svaki od njih je kodiran zasebnim genom i ima različite funkcije, mada postoje manja preklapanja. Na primer, oba, A 1 i 2A receptor imaju ulogu u srcu, gde regulišu miokardnu potrošnju kiseonika i k ...

                                               

5-HT receptor

Serotoninski receptori, takode poznati kao 5-hidroksitriptaminski receptori ili 5-HT receptori, su grupa G protein-spregnutih receptora i ligandom-kontrolisanih jonskih kanala nadenih u centralnom i perifernom nervnom sistemu. Oni posreduju pobud ...

                                               

5-HT1 receptor

5-HT 1 receptori su potfamilija 5-HT receptora koji vezuju endogeni neurotransmiter serotonin. 5-HT 1 potfamilija sadrži pet G protein-spregnutih receptora koji vezuju G i /G o i posreduju inhibitornu neurotransmisiju. Ova grupa obuhvata 5-HT 1A, ...

                                               

5-HT1A receptor

5-HT 1A receptor je tip 5-HT receptora za koji se vezuje endogeni neurotransmiter serotonin. On je G protein-spregnuti receptor koji je spregnut sa G i /G o i posreduje inhibitornu neurotransmisiju. Akronim HTR1A označava humani gen koji kodira o ...

                                               

5-HT1B receptor

5-HT 1B receptor deluje na CNS, gde indukuje presinaptičku inhibiciju i utiče na ponašanje. On takode ima vaskularne efekte, kao što je pulmonarna vazokonstrikcija. Blokiranje 5-HT 1B receptora povećava broj osteoblasta, koštanu masu, i brzinu fo ...