ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 384
                                               

DMT1

Дивалентни метални транспортер 1, такође познат као природни са отпором повезани макрофагни протеин 2 или дивалентни катјонски транспортер 1, протеин је који је код људи енкодиран геном SLC11A2. DMT1 представља велику породицу ортологних металних ...

                                               

Fibroin

Fibroin je nerastvorni protein koji formiraju pauci, larve Bombyx mori, drugi moljci rodova poput Antheraea, Cricula, Samia i Gonometa, i brojni drugi insekti. Svila u njenom sirovom stanju se sastoji od dva glavna proteina, sericina i fibroina. ...

                                               

Flavodoksin

Flavodoksini su proteini elektronskog transfera. Flavodoksin je bakterijski protein koji sadrži flavin mononukleotid. Struktura flavodoksina je karakterisana petolančanom paralelnom beta ravni, okruženom alfa heliksima sa obe strane. Oni su izolo ...

                                               

Formilacija

Formilacija je tip posttranslacione modifikacije u kojem se formil grupa is dodaje na N-terminus proteina. Najčešće izučavani mehanizam je N6-formilacija lizina koja je asocirana sa histonom i drugim proteinima jedra. Posttranslationa modifikacij ...

                                               

Globulin

U ljudskoj biohemiji globulin je jedan od tri tipa serumskih proteina. Druga dva su serumski albumin i fibrinogen. Neki globulini se formiraju u jetri, dok su drugi deo imunskog sistema. Termin globulin obuhvata heterogene grupe proteina sa tipič ...

                                               

Hidroksilacija

Hidroksilacija je hemijski proces kojim se uvodi hidroksilna grupa u organsko jedinjenje. U biohemiji, reakcije hidroksilacija su često posredovane enzimima zvanim hidroksilaze. Hidroksilacija je priv stepen u oksidativnoj degradaciji organskih j ...

                                               

Histon H1

Histon H1 je jedan od pet glavnih histonskih proteinskih familija. On je komponenta hromatina kod eukariotskih ćelija. Mada je visoko konzerviran, on poseduje najvarijabilniju histonsku sekvencu medu vrstama.

                                               

Histon H2A

Histon H2A je jedan od pet glavnih histonskih protein koji sačinjavaju deo strukture hromatina u eukariotskim ćelijama. On sadrži globularni domen i dugi N-terminusni rep. H2A je deo strukture nukleozoma. Drugi histonski proteini su: H3 H2B H4 H1

                                               

Karbamilacija

Karbamilacija se javlja kad izocijanska kiselina reaguje sa amino terminusom proteinskih ostataka poput lizina. To je jedna od čestih veštačkih proteinskih modifikacija, koja se može prepoznati izoelektričnim fokusiranjem. Faktor rizika da dode d ...

                                               

N-terminus

N-terminus se odnosi na početak proteina ili polipeptida koji ima aminokiselinu sa slobodnom amino grupom. Konvencija pisanja peptidnih sekvenci je da se N-terminus stavi na levu stranu, i da se piše sekvenca od N- to C-terminusa. Kad se protein ...

                                               

Nukleoprotein

Prototipni primeri su proteini histonske klase, koji su prisutni na lacima hromatina. Telomeraze, RNP RNK/protein komplex, i protamini su takode nukleoproteini.

                                               

Protein A

Protein A je površinski MSCRAMM protein sa 56 kDa. On je originalno naden u ćelijskom zidu bakterije Staphylococcus aureus. Protein A je kodiran SpA genom. Njegova regulacija je kontrolisana DNK topologijom, ćelijskom osmolarnošću, i tvokomponent ...

                                               

Proteinska interakcija

Proteini formiraju interakcije sa mnogim tipovima molekula. Te interakcije su srodne po njihovoj funkciji i stoga su predmet istraživanja molekularne biologije, i računarskih metoda za predvidanje u bioinformatici. Proteinske interakcije se mogu ...

                                               

Regulatori GTP-vezujućih proteina

GTP-vezujući proteinski regulatori regulišu G proteine na nekoliko različitih načina. Male GTPaze deluju kao molekulski prekidači u signalnim putevima, koji regulišu funkcije drugih proteina. Oni su aktivni kad su vezani za GTP i neaktivni kad su ...

                                               

RuvABC

RuvABC je kompleks tri proteina koji posreduju migraciju Holidejovog spoja formiranog tokom homologone rekombinacije kod bakterija. Iz tog razloga RuvABC proteini su kritični za bakterijsku popravku DNK. RuvA i RuvB se vezuju za četiri lanca DNK ...

                                               

Sericin

Sericin je protein koji formira Bombyx mori pri proizvodnji svile. Svila, koju formiraju larve svilene bube, se sastoji uglavnom od dva proteina, sericina i fibroina. Fibroin je strukturni center svile, dok je sericin gumeni omotač vlakana koji i ...

                                               

Tetramerni protein

Tetramer je protein sa četiri podjedinice. Tetrameri modu da budu homotetrameri, kao što je glutation S-transferaza, dimeri hetero-dimera kao što je hemoglobin, i heterotetrameri, gde su sve podjedinice različite.

                                               

Lijaza fotoprodukta spora

Lijaza fotoprodukta spora je enzim koji popravlja posebnu vrstu oštećenja formiranih UV ozračenjem bakterijske DNK. Ovaj mehanizam popravke je jedan od razloga za otpornot pojedinih bakterijskih spora. Ovaj enzim je zavistan od radikala SAM. Pute ...

                                               

Matrična metaloproteinaza

Matrične metaloproteinaze, takode poznate kao matriksini, su od kalcijuma zavisne endopeptidaze koje sadrže cink; preostali članovi familije su adamalizini, seralizini, i astacini. MMP enzimi pripadaju velikoj familiji proteaza pod nazivom metcin ...

                                               

Archives of Biochemistry and Biophysics

Archives of Biochemistry and Biophysics je dvonedeljni recenzirani naučni časopis koji pokriva istraživanja svih aspekata biohemije i biofizike. Objavljuje ga izdavačka kuća Elsevier. Od 2012. godine glavni odgovorni urednici su Pol Ficpatrik, He ...

                                               

Biochemical Journal

Biochemical Journal je recenzirani naučni časopis koji pokriva sve aspekte bihemije, kao i ćelijske i molekularne biologije. Ovaj časopis objavljuje Portland Press. Uspostavljen je 1906. godine

                                               

Biochemical Pharmacology (časopis)

Biochemical Pharmacology je recenzirani medicinski časopis koji objavljuje Elsevier. Časopis pokriva istraživanja u oblastima farmakodinamike i farmakokinetik lekova i neterapeutskih ksenobiotika. Glavni odgovorni urednik je S. J. Ena, Univerzite ...

                                               

Biochemistry (časopis)

Biochemistry je nedeljni recenzirani naučni časopis iz polja biohemije. Osnovan je 1962. Časopis objavljuje Američko hemijsko društvo, sa 51 ili 52 godišnja izdanja. Časopis je 2014. goine imao faktor impakta od 3.015, dok je broj citacija 2012. ...

                                               

Biological Chemistry (časopis)

Biological Chemistry je recenzirani naučni časopis sa fokusom na biološkoj hemiji. Časopis objavljuje Volter de Grujter i sadašnji glavni urednik je Bernhad Brin.

                                               

Biometals (časopis)

BioMetals je dvomesečni recenzirani naučni časopis koji se bavi ulogom metalnih jona u biološkim sistemima. Ovaj časopis objavljuje izdavačka kuća Springer Science+Business Media. Glavni odgovorni urednik je Gunter Vinkelman. Časopis je osnovan 1 ...

                                               

Comparative Biochemistry and Physiology B

Comparative Biochemistry and Physiology - Part B: Biochemistry & Molecular Biology je recenzirani naučni časopis koji pokriva istraživanja u oblastima biohemije, fiziologije, i molekularne biologije.

                                               

FEBS Letters

FEBS Letters je recenzirani naučni časopis koji pokriva sve aspekte molekularnih bionauka, uključujući molekularnu biologiju i biohemiju. Ovaj časopis objavljuje primarna istraživanja kao kratke izveštaje u obliku istraživačkih pisama i hipoteza, ...

                                               

The International Journal of Biochemistry & Cell Biology

The International Journal of Biochemistry & Cell Biology je mesečni recenzirani naučni časopis koji objavljuje Elsevier. Ovaj časopis pokriva sve oblasti biohemije i citologije. Glavni urednik je Džeofri J. Lorent. Časopis je osnovan 1970. godine ...

                                               

Journal of Biological Chemistry

Journal of Biological Chemistry je nedeljni recenzirani naučni časopis koji je osnovan 1905. Od 1925, časopis objavljuje Američko društvo za biohemiju i molekularnu biologiju. Časopis pokriva istraživanja u oblastima biohemije i molekularne biolo ...

                                               

Journal of Biomolecular Screening

Journal of Biomolecular Screening je recenzirani naučni časopis koji objavljuje izdavačka kuća SAGE Publications i o,e Društva za laboratorijsku automaciju i skrining. Časopis pokriva naučne i tehničke aspekte primene i napretka u oblastima kao š ...

                                               

Journal of Inorganic Biochemistry

Journal of Inorganic Biochemistry je mesečni recenzirani naučni časopis koji pokriva istraživanja neorganskih aspekata biohemije, kao što su metaloenzimi i metalobiomolekuli. Časopis je osnovan 1971. pod nazivom Bioinorganic Chemistry, a sadašnje ...

                                               

Nucleic Acids Research

Nucleic Acids Research je recenzirani naučni časopis koji objavljuje izdavačka kuća Oxford University Press. On pokriva istraživanja o nukleinskim kiselinama, kao što su DNK i RNK, i srodne radove. Po podacima Journal Citation Reports, časopis je ...

                                               

Proteinske metode

Protein metode su tehnike koje se koriste za studiranje proteina. Postoji niz eksperimentalnih metoda za studiranje proteina, npr. za detektovanje proteina, za izolovanje i prečišćavanje proteina i druge metode za karakterisanje strukture i funkc ...

                                               

Prečišćavanje proteina

Prečišćavanje proteina je serija procesa namenjenih izolovanju jednog ili nekoliko proteina iz kompleksne smeše, obično ćelija, tkiva ili celih organizama. Prečišćavanje proteina je vitalno za karakterizaciju funkcije, strukture i interakcija pro ...

                                               

Proteomika bazirana na aktivnosti

Proteomika bazirana na aktivnosti, ili proteinsko profiliranje na bazi aktivnosti je funkcionalna proteomska tehnologija koja koristi hemijske probe koje reaguju sa mehanistički srodnim klasama enzima.

                                               

Гликолипид

Гликолипиди су једињења која у свом саставу садрже шећерну компоненту, спојену етарском везом, односно гликозидном са глицеролом, док нешећерну компоненту најчешће чини глицерол са две масне киселине везане естарским везама. Агликонски део може б ...

                                               

30S

30S je manja podjedinica 70S ribozoma prokariota. Ona je kompleks ribozomne RNK i ribonukleoproteina koji učestvuje u translaciji iRNK. Ovaj kompleks obuhvata 16S ribozomsku RNK. 30S podjedinica sadrži mesto inhibicije za antibiotike kao što su t ...

                                               

50S

50S je veća podjedinica 70S ribozoma prokariota. Ona sadrži mesto inhibicije za antibiotike poput makrolida, hloramfenikola, klindamicina, i pleuromutilina. Ovaj kompleks sadrži 5S ribozomnu RNK i 23S ribozomnu RNK.

                                               

Aminoacil tRNK sintetaza

Aminoacil tRNK sintetaza, koja se isto tako naziva tRNK-ligaza, je enzim koji vezuje podesne aminokiseline na njihov tRNK. To se ostvaruje katalizovanjem esterifikacije specifične aminokiseline ili njenog prekurzora sa jednom ili više njenih komp ...

                                               

EF-G

Faktor EF-G katalizuje translokaciju tRNK i iRNK duž ribozoma na kraju svakog kruga polipeptidne elongacije. Homologan je sa EF-Tu + tRNA. EF-G se takode vezuje za ribozom u njegovom GTP-vezanom stanju. Kad se asocira sa A mestom, EF-G uzrokuje d ...

                                               

Lipid-vezani proteini

Lipid-vezani proteini, su kovalentno vezani za masne kiseline kao što su palmitat ili miristat, koje ih fiksiraju bilo na površini ćelijskih membrana. Primeri ovakvih proteina su G proteini i pojedine kinaze. Smatra se da masno kiselinski lanac u ...

                                               

Citrulinacija

Citrulinacija je termin koji se koristi za posttranslacionu modifikaciju aminokiseline arginina unutar proteina u aminokiselinu citrulin. Ova reakcija, se izvodi posredstvom enzima koji se nazivaju peptidilargininske deiminaze. Citrulinacija prot ...

                                               

Poliglutamilacija

Poliglutamilacija je forma reverzibilne posttranslacione modifikacije glutamatnih ostataka koja je zapažena na primer kod alfa i beta tubulina, nukleozomnih strukturnih proteina NAP1 i NAP2. γ-karboksilna grupa glutamata može da formira vezu slič ...

                                               

Prenilacija

Prenilacija je adicija hidrofobnih molekula na protein. Normalno se podrazumeva da prenilne grupe omogućavaju vezivanje za ćelijske membrane, slično lipidnim ankerima, mada za to nema direktne evidencije. Prenil grupe su važne za protein-protein ...

                                               

Proteinsko sortiranje

Proteinsko sortiranje je mehanizam kojim ćelija transportuje proteine do odgovarajućih pozicija u ćeliji ili van ćelije. Sortiranje ciljeva se može odvijati u unutrašnjosti organela, na nekoj od unutrašnjih membrana, ćelijskoj spoljašnjoj membran ...

                                               

Proteoliza

Proteoliza je razlaganje proteina u manje polipeptide ili aminokiseline. Do toga generalno dolazi putem hidrolize peptidne veze, i to se najčešće ostvaruje posredstvom ćelijskih enzima zvanih proteaze. Do toga isto tako može doći putem intramolek ...

                                               

Sulfacija

Sulfacija ili sulfurilacija u biohemiji je enzimski katalizovana konjugacija sulfo grupe sa drugim molekulom. Ovu biotransformaciju posreduje sulfotransferaza pri čemu se sulfo grupa prenosi sa donorskog supstrata, obično 3-fosfoadenozin-5-fosfos ...

                                               

Tirozinska sulfacija

Tirozinska sulfacija je posttranslaciona modifikacija pri kojoj se sulfatna grupa dodaje na tirozinski ostatak proteinskog molekula. Sekretorni proteini i ekstracelularni delovi membranskih proteina koji prolaze kroz Goldžijev aparat mogu da budu ...

                                               

Ubikvitin C

Za ubikvitin C je pokazano da interaguje sa SCNN1A, SCNN1G, Parkin ligazom, P70-S6 kinazom 1, TRAF6, HDAC3, SFPQ, S100A10, SMAD3, NOTCH1, HIF1A, receptorom epidermalnog faktora rasta, E2F1, Basigin, IRAK1, NFE2L2, RIPK1, Mdm2, Kapa opioidnim rece ...

                                               

Pribnov kutija

Pribnov kutija je sekvenca TATAAT od šest nukleotida koja je esencijalni deo promoterskih mesta na DNK za transkripciju kod bakterija. Ona je idealizovana ili konsenuus sekvenca - drugim rećima ona pokazuje najfrekventniju bazu u svakoj poziciji ...