ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 239
                                               

Dijagnostička virusologija

Dijagnostička virusologija je skup metoda laboratorijske dijagnostike virusnih infekcija. Dijagnostička virologija je u 21. veku doživela čitav niz brzih promena usled pojave molekularnih tehnika i povećane kliničke osetljivosti seroloških ispiti ...

                                               

Sekvenciranje virusnih nukleinskih kiselina

Sekvenciranje virusnih nukleinskih kiselina jedna je od dijagnostičkih metoda u medicinskoj virusologiji koja se obično vrši neposredno posle amplifikacije produkta lančane reakcije polimeraze.

                                               

Oftalmološki pregled

Očni pregled se sastoji od niza pregleda koje izvode oftalmolog, optometrista ili ortoptičar, kojima se ispituju pacijentov vid, i sposobnost fokusiranja na objekte, te mnoga druga ispitivanja očiju i funkcije vida. Svi bi ljudi trebalo da redovn ...

                                               

Адиктологија

Адиктологија је наука која се бави проучавањем зависности на психолошком и физиолошком нивоу, у ствари, особа која је зависна од илицитних супстанци. Наука проучава како и на који начин превазићи зависност на психолошком нивоу. Доктори који се ба ...

                                               

Високо функционални аутизам

Високо функционални аутизам је неформални термин који се употребљава за особе са аутизмом, коефицијентом интелигенције од 80 или изнад, код којих постоји донекле више или мање способност говора, читања и писања. Због већих говорних вештина, често ...

                                               

Дистимија

Дистимија спада у групу поремећаја емоција и представља блажи облик депресије. Најчешће започиње неприметно у касном детињству и адолесценцији, али се може јавити и касније. Три пута је чешћа код жена него код мушкараца.

                                               

Манија

Манија је поремећај који се састоји у неконтролисаним и неодољивим импулсима ка извесној врсти друштвено забрањеног понашања, као нпр. клептоманија, пироманија, дипсоманија и сл. Психичко стање у којем је упадљива моторичка и ментална хиперактивн ...

                                               

Постпорођајна депресија

Постпорођајна депресија или постпартална депресија је комплексна мјешавина физичких, емоционалних и бихевиоралних промена које се дешавају у жени након порођаја, а приписују се многим биохемијским и психолошким промјенама повезаним с рађањем дјет ...

                                               

Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje

Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje je napisala i objavljuje Američka psihijatrijska asocijacija. U njemu se nalaze kategorizirani mentalni poremećaji i kriterijumi za uspostavu dijagnoze. Priručnik je u širokoj upotrebi, ...

                                               

Аткиново сито

У математици, Аткиново сито је модеран алгоритам за тражење свих простих бројева до специфично целих бројева. У поређењу са древним Ератостеновим ситом, које се обележава са умно простијим бројева, на неке прелиминарне радове и онда обележава са ...

                                               

Кружно растављање

Кружно растављање је метода за обављање прелиминарног смањења потенцијалних простих бројева од почетног скуп свих природних бројева 2 и већих; вероватно од доношења листе резултата потенцијалних простих бројева до Ератостеновог сита или других си ...

                                               

ББП формула

Бејли–Борвајн–Плауфова формула je спигот алгоритам за израчунавање н -те бинарне цифре броја пи коришћењем хексадецималне аритметике. Формула може директно израчунати вредност било које дате цифре броја π без израчунавање претходних цифара. ББП ј ...

                                               

Планкова дужина

У физици, Планкова дужина, у ознаци ℓ P, је јединица дужине, једнака 1.616252×10 -35 метара. Ово је основна јединица у систему Планкових јединица. Планкова дужина може да се дефинише из три фундаменталне физичке константе: брзине светлости у ваку ...

                                               

Електронски журнал

Електронски журнал, познатији као е-журнал, је интелектуални магазин коме може да се приступи преко Интернета. То значи да у пракси садржај журнала углавном можете пронаћи на вебу. Журнали су специјална форма електронског документа, њихова сврха ...

                                               

Часопис на мрежи

Онлајн магазин се објављује на светској мрежи и назива се вебзин. У употреби су и страни термини попут: е-зин, сајберзин и хајперзин. Слично томе, поједини интернет часописи себе називају "електронским магазинима". Онлајн магазин има сличности са ...

                                               

Bor grad Info

Bor grad info je najstariji onlline magazin i info distributer aktuelnosti iz Bora i regiona na društvenim mrežama koji za cilj ima promociju Bora i okoline. Osnovni cilj nastanka medija kao prvog, je širenje informacija, vesti i turističkih pote ...

                                               

Количина елементарног наелектрисања

Количина елементарног наелектрисања, обично се означава са e је посебна количина наелектрисања једног протона, или еквивалентно, количина негативног наелектрисања које носи један електрон. Ово је основна физичка константа. Да би се избегла конфуз ...

                                               

Rastavljanje na faktore

Prirodan broj se rastavlja na faktore tako što se deli sa najmanjim prostim brojem kojim je on deljiv. Postupak se nastavlja dok je to moguće. Na primer, broj 360 se rastavlja na faktore na sledeći način: 360=2*180 360=2*2*2*3*3*5*1 360=2*2*2*3*3 ...

                                               

Гаусов закон

У физици, Гаусов закон, познат и као Гаусова теорема о флуксу, је закон који се односи на расподелу наелектрисања до постигнућа електричног поља. Закон је формулисао Карл Фридрих Гаус 1835. године, али није објављен до 1867. године. Гаусов закон ...

                                               

Четвородимензионални простор

Четвородиманзиони простор је простор, у коме је свака тачка дефинисана са 4 димензије. Човек својим мишљењем себи не може представити овај простор, јер он живи у тродимензионалном простору. У 4Д простору је непредстављиво да две равни могу имати ...

                                               

Оса-угао ротација

У математици, оса-угао представљање ротације параметризује ротацију у тродимензионалном Еуклидовом простору са три величине: Јединичним вектором e и углом θ. Потребне су само две вредности да би се дефинисао јединични вектор e зато што му је инте ...

                                               

Pozicioni ugao

Pozicioni ugao, obično se skraćeno obeležava sa PA, je konvencija za merenje ugla na nebu u astronomiji. Medunarodna astronomska unija definiše ovaj termin kao ugao meren suprotno kretanju kazaljki na satu relativno na severni nebesk pol. U sluča ...

                                               

Образац за полупречник описаног круга троугла

Образац за полупречник описаног круга троугла налази однос дужине страница троугла са дужином око њега описаног круга. Овај однос математичким путем се записује као: R = a b c 4 P {\displaystyle R={\frac {abc}{4P}}} , где су а, b, c дужине страни ...

                                               

Подударност троуглова

Два троугла ABC и A 1 B 1 C 1 су подударна ако постоји изометрија која први преводи на други. Другим речима, два троугла су подударна када имају једнаке одговарајуће странице, једнаке углове, тежишнице, висине, итд. Тада пишемо Δ A B C ≅ Δ A 1 B ...

                                               

Тежишна дуж

Тежишна дуж је права линија која спаја једно теме троугла са тачком на средишту наспрамне странице. Сваки троугао има три ове дужи. У пресеку ових дужи се налази тачка која представља тежиште. Дужина дела тежишне дужи од тежишта до темена два пут ...

                                               

Opisan krug

U geometriji je opisan krug koji prolazi kroz sva temena mnogougla. Centar ovog kruga se nalazi u preseku simetrala stranica i njegov poluprečnik je rastojanje centra od bilo kog temena mnogougla. Mnogougao koji ima opisan krug se naziva tetivni ...

                                               

Opisana, upisana i spolja pripisana kružnica

Opisana kružnica oko mnogougla je kružnica koja prolazi kroz sva temena mnogougla. Centar ove kružnice se nalazi u preseku simetrala stranica i njen poluprečnik je rastojanje centra od bilo kog temena mnogougla. Mnogougao oko koga se može opisati ...

                                               

310 heliks

Aminokiseline u 3 10 -heliksu su rasporedene u obliku desnoruke heliksne strukture. Svaka aminokiselina odgovara zaokretu heliksa od 120° i.e., tri ostatka po zaokretu, translaciji od 2.0 Å = 0.2 nm duž heliksne ose, i ima 10 atoma u prstenu form ...

                                               

Kolagenski heliks

Kolagen, kolagenski heliks, ili heliks tipa-2, je glavni oblik sekundarne strukture. On se sastoji od trostrukog heliksa formiranog od ponavljanja aminokiselinske sekvence glicin - X - Y, gde su X i Y često prolin ili hidroksiprolin. Svaki od tri ...

                                               

Pi heliks

Pi heliks je tip sekundarne strukture proteina. π-heliksi su prisutni u oko 15% poznatih struktura. Smatra se da su evoluciona adaptacija formirana umetanjem jedne aminokiseline u α-heliks. Pošto su takva umetanja veoma destabilišuća, do formiran ...

                                               

Једнакокраки трапез

Једнакокраки трапез називамо оним трапезом чији су углови на основици једнаки, а самим тиме и краци једнаки. Уколико су краци једнакокраког трапеза нормални на основице, фигура је у ствари његов специјалан случај - правоугаоник. Уколико су све ст ...

                                               

Време полураспада

Време полураспада супстанце је време за које распадне половина почетног броја језгара. Појам је особина атома одређене атомске масе и описује брзину радиоактивног распада. Табела десно показује смањење количине броја нераспаднутих атома у зависно ...

                                               

Eksponencijalni raspad

Kvantitet podliježe eksponencijalnom raspadu ako se razlaže brzinom koja je proporcionalna njegovoj trenutnoj vrednosti. Ovaj proces se može izraziti sledećom diferencijalnom jednačinom, gde je N kvantitet, a λ je pozitivna stopa koja se zove eks ...

                                               

Нормализација база података

У области пројектовања релационих база података, нормализација представља систематски метод за осигуравање да је структура базе података погодна за упите општег типа, и да не испољава извесне нежељене карактеристике - аномалије уношења, ажурирања ...

                                               

Бојс-Кодова нормална форма

Бојс-Кодова нормална форма је нормална форма која се користи у нормализацији базе података. Представља благо појачану верзију треће нормалне форме. Релација је у Бојс-Кодовој нормалној форми ако и само ако, за сваку од њених нетривијалних функцио ...

                                               

Друга нормална форма

Друга нормална форма јесте нормална форма која се користи у поступку нормализацији базе података. Друга нормална форма је изведена из прве нормалне форме. Дефинисао ју је Едгар Франк Код.

                                               

Прва нормална форма

Прва нормална форма је нормална форма која се користи у поступку нормализацији базе података. Први пут је дефинисана 1971. у раду Едгарга Франка Кода и тиче се свођења неатомских вредности атрибута на атомске.

                                               

12 Кодових правила

12 Кодових правила чини скуп од тринаест правила која је предложио Едгар Ф. Код, са циљем да дефинише шта је потребно да поседује један систем за манипулацију базом података да би га могли сматрати релационим. Код је срочио ова правила као део ли ...

                                               

Кандидат за кључ

У релационом моделу, кандидат за кључ неке релације је скуп атрибута те релације, такав да 2 не постоји прави подскуп за који 1 важи. 1 за дату релацију увек важи да не постоје две различите врсте као врсте табеле релације, такве да су им вреднос ...

                                               

Референцијални интегритет

У области база података, референцијални интегритет је својство које осигурава да су везе између података исправне. Прецизније, како би референцијални интегритет важио, свако поље у некој табели које је декларисано као страни кључ мора да садржи с ...

                                               

Страни кључ

У контексту релационих база података, страни кључ је референцијално ограничење између две табеле. Страни кључ идентификује колону или скуп колона у једној табели, која реферише на колону или скуп колона у другој табели. Колоне у референцирајућој ...

                                               

Transact-SQL

Transact-SQL je Microsoft-ovo proširenje SQL-a namenjeno interakciji sa relacionim bazama podataka. Proširuje SQL standarde uključujući proceduralno programiranje, lokalne varijable, razne funckije za obradu stringova, datuma, matematičkih funkci ...

                                               

АА дрво

АА дрво у рачунарским наукама је форма балансираног дрвета које се користи за чување и враћање сложених података ефикасно. АА дрва се названа по Arne Andersson, њиховом проналазачу. АА дрва су варијација црвено-црних дрва, форма бинарно претражив ...

                                               

B*

Ovo je članak o grafovskom algoritmu. Za varijantu B-stabla pogledajte B*-stablo. U informatici, B* je najbolji-prvi grafni algoritam pretrage koji pronalazi put iz početnog čvora do ciljanog čvora. Prva publikacija Hansa Berlinera iz 1979. godin ...

                                               

Бектрекинг

Бектрекинг алгоритам или метод обрнуте претраге предстаља приступ грубе силе у тражењу решења где се испробавају све могуће комбинације. Постепено се граде кандидати за решење а одбацују се сви кандидати за које се испостави да не воде до тачног ...

                                               

D*

D* је било који од следећа три сродна инкрементациона алгоритма претраге: Оригинални D*, од А. Stentz, који је управо заснован на инкрементационом алгоритму претраге. Фокусирани D*, који је заснован на инкрементационом хеуристички алгоритау претр ...

                                               

Dvosmerno pretraživanje

Dvosmerna pretraga je algoritam za pretragu grafa koji pronalazi najkraći put od početnog do krajnjeg čvora grafa. Izvršava dve istovremene pretrage: jedna od početnog čvora, druga od krajnjeg čvora grafa i algoritam prekida sa radom kada se ove ...

                                               

Играјуће везе

У компјутерској науци, играјуће везе, познатије као DLX је техника која је препоручена од стране Доналда Кнута као ефикасан метод имплементације Кнутовог алгоритма Икс. Алгоритам Икс је рекурзиван, недетерминистички, дубински, бек-трекинг алгорит ...

                                               

Iscrpna pretraga

U računarstvu, brute-force pretraga ili iscrpljujuća pretraga, takode poznata i kao generiši i testiraj, je opšta tehnika rešavanja problema koja se sastoji od sistematičnog nabrajanja svih mogućih kandidata za rešavanje i provere da li svaki kan ...

                                               

Кнутов алгоритам Икс

Доналд Кнутов Алгоритам Икс је рекурзиван, недетерминистички, дубински, бек-трекинг алгоритам који налази сва решења проблема тачног омотача који се представља помоћу матрице А, која се састоји из нула и јединица. Алгоритам ради тако што се одаби ...