ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 15
                                               

Судска контрола управе

Уставом Србије уређење власти засновано је на њеној подели на законодавну, извршну и судску. Судска власт се одређује као независна, јединствена на територији Републике Србије, а судови су самостални и независни у свом раду и суде на основу Устав ...

                                               

Суђење

Суђење је поступак пред судом, у савременом праву обично регулисан уставом и законом, путем кога се решава одређени спор између странака или одлучује о кривици окривљеног. Судови пред којима се одвијају суђења су обично тела у саставу државног ап ...

                                               

Учешће лаика у суђењу

Под учешћем грађана у суђењу подразумева се такав систем суђења, најчешће у кривичним стварима, у коме, поред професионалних судија, у обављању судијске функције повремено учествују и грађани, уз неко своје друго занимање.

                                               

Апстрактни уговори

Апстрактни уговори су они код којих није назначен циљ тако да се не зна због чега се странке обвезују. И апстрактни уговори имају каузу само она није видљива већ је вољом странака апстрахована па за трећа лица она остаје непозната. Примери апстра ...

                                               

Доброчин уговор

Доброчини уговори су они код којих једна страна не даје никакву накнаду за корист коју од друге стране добија. У теорији су улагани озбиљни напори да се дефинише јасан и прецизан критеријум доброчиних уговора. Према трећем, данас прихваћеном стан ...

                                               

Индивидуални уговори

Индивидуални уговори су такви уговори који обавезују само она лица која су изразила своју сагласност. Правна дејства индивидуалних уговора строго су ограничена само на уговорне стране и скоро сви уговори су индивидуални. Међутим, код ове поделе и ...

                                               

Каузални уговори

Каузалан уговор је такав уговор код кога је видно означен његов циљ, тако да се тачно зна због чега се странке обавезују. Треба одмах нагласити да сваки уговор мора да има каузу јер без тога уговор не може да настане. Подела на каузалне и апстрак ...

                                               

Споразуми између ЈВуО и команде Југоистока

Након капитулације Италије 8. септембра 1943. и доласка генерала Армстронга на чело савезничке мисије, у Михаиловићевом штабу завладало је уверење о блиском савезничком искрцавању на Балкану и крају рата. Под тим утиском, ЈВуО је повео низ акција ...

                                               

Уговор о поверљивости података

Уговор о поверљивости података је писани правни уговор који се може закључити између послодавца и запосленог, између пружаоца услуге и примаоца као и између произвођача и купца. Садржи обавезујуће услове којима се забрањује другој страни откривањ ...

                                               

Уговор о превозу робе железницом

Уговор о превозу робе железницом је правни посао у коме се једна уговорна страна –железница обавезује да робу коју друга уговоррна страна преда, превезе од отпремне до упутне станице, за одређено време и у неоштећеном стању, и да је тамо преда ов ...

                                               

Уговор о реосигурању

Уговор о реосигурању од 18. јуна 1887. је био покушај немачког канцелара Бизмарка да настави савезништво са Русијом након што је Лига три цара пукла након примирја из 1885. после Српско-бугарског рата. Суочавајући се са утркивањем Русије и Аустро ...

                                               

Управни уговори

Управни уговори су посебна врста уговора које држава склапа са другим субјектима ради остваривања одређеног циља од ширег друштвеног интереса. Управни уговори су ужег значења од уговора управе пошто имају специфичне карактеристике. То су двостран ...

                                               

Уступање уговора

Уступање уговора је такав уговор којим уступилац преноси пријемнику свој целокупан уговорни положај који има с другом уговорном страном, а друга страна се са тим саглашава. Пријемник стиче сва права и обавезе које су у тренутку уступања биле на с ...

                                               

Ništavi ugovori

Ništav ili zabranjen ugovor je onaj ugovor koji sadrži stavke koje su protivne prinudnim propisima, običajima, javnom poretku i moralu, tj. ništav ugovor je prazno slovo na papiru. On ne proizvodi nikako pravno dejstvo. Za njih je karakteristično ...

                                               

Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu je ugovor kojim jedan ugovornik prenosi ili se obavezuje da prenese na drugog ugovornika pravo svojine odredene stvari, odnosno drugo odredeno pravo ili da mu, na račun svoje imovine, učini neku korist, i to sve bez odgovarajuće ...

                                               

Ugovor o prevozu robe morem

Ugovor o prevozu robe morem je takav pravni posao u kome se jedna ugovorna strana obavezuje da izvrši prevoz odredene robe ili prevoz odredenim brodom na odredenoj prevoznoj relaciji, a druga strana prevoza obavezuje se da na to plati odredenu vo ...

                                               

Ugovor o sefu

Ugovor o sefu je vrsta ugovora koji se odnosi na bankarsku uslugu,odnosno izdavanje sefa korisniku na odredeno vreme, a korisnik je u obavezi da plati odrdenu naknadu banci za izdavanje sefa. Rec sef potiče od engleske reči safe sto znači siguran ...

                                               

Ugovor u korist treće strane

Ugovor u korist trećeg stvara takvu obavezu gde jedan ugovarač preuzima obavezu prema drugom ugovaraču da će izvršiti odredenu naknadu u korist trećeg lica. Ugovorom u korist trećeg obećalac daje obećanje obećajniku da će izvršiti naknadu korisni ...

                                               

Управно право

Управно право је грана права која уређује управну делатност тј. укупност свих активности управе којима управа непосредно извршава свакодневне задатке и послове остварујући своју социјалну функцију, а чини је систем правних норми које уређују орга ...

                                               

Вршиоци управе

Вршиоци управе су субјекти који врше управну делатност. Разликују се 3 категорије субјеката који врше управну делатност: Они који се не налазе у оквиру државне организационе структуре Они немају изворна овлашћења већ имају законско овлашћење да с ...

                                               

Организација управе

Организациони систем управе у једној земљи се означава изразом јавна управа. Чине је државни органи управе и управне организације, с једне стране, и недржавни субјекти, с друге стране. Државна управа, којој је обављање управних и стручних послова ...

                                               

Политички систем Војводине

Статус Аутономне Покрајине Војводине у Србији дефинисан је Уставом Србије и Статутом Војводине. Статут Војводине је највиши правни акт покрајине. Законодавну власт чини Скупштина Војводине, а извршну власт Влада Војводине.

                                               

Политички систем Косова и Метохије

Од 1999. године, подручјима на којима живе Срби су управљали дефакто независним регионом од владе у Приштини у којој су доминирали Албанци. Они и даље користе српске националне симболе и учествују у српским националним изборима, који су бојкотова ...

                                               

Ћутање управе

"Ћутање управе" је посебан облик пропуштања рада управе. "Ћутање управе" спада у Управно право. Ћутањем органи управе одступају од начела законитости, па је такво понашање окарактерисано као правно недопуштено. Међутим, законодавац правно регулиш ...

                                               

Управни акти

Управни акт су појединачни правни акти које доноси овлашћени доносилац, тј. државни органи, пре свега органи управе, али и други. Управним актом се у конкретном случају на основу закона: или признаје неко право или се утврђује нека обавеза.

                                               

Управни надзор

Управни надзор је посебна врста правног надзора, а правни надзор је онај надзор који се успоставља, регулише и санкционише правним нормама. Правни надзор обухвата поступке који су утврђени одговарајућим прописима ради остваривања законитости и пр ...

                                               

Управни поступак

Управни поступак је поступак доношења управних аката. Под управним поступком подразумевају се процедурална правна правила која се примењују у вези са доношењем одлука у управним стварима. Управни поступак уређује ЗУП Закон о општем управном посту ...

                                               

Управни прописи

Управни прописи су подзаконски општи правни акти које доносе овлашћени органи управе, мисли се пре свега, на лице које руководи овим органима. Они садрже опсте правне норме које се односе на неограничен број случајева, односно лица која се могу н ...

                                               

Vajmarski ustav

Vajmarski ustav je bio ustav Vajmarske Republike i ujedno prvi demokratski Ustav Nemačke. Ustav je bio osnova parlamentarne, demokratske i federativne Republike. Tvorcem Vajmarskog ustava smatra se Hugo Prajs, tadašnji ministar unutrašnjih poslov ...

                                               

Конституционализам

Конституционализам јесте "комплекс идеја, ставова и узорака понашања који елаборирају принцип да се ауторитет владе изводи из и да је ограничен телом темељног права”. Политичке организације су уставне до мере да "садрже институционализоване механ ...

                                               

Ustav Kosova

Ustav Kosova predstavlja najviši pravno-politički dokument ove medunarodno nepriznate države. Ustav je potpisan 7. aprila 2008. godine u 13 sati po lokalnom vremenu u Nacionalnoj biblioteci u Prištini. Ratifikovan je 9. aprila i stupio na snagu 1 ...

                                               

Уставни суд

Уставни суд је посебан државни орган чији је главни задатак надзор над уставношћу закона као и заштита људских права и слобода грађана зајамчених уставом. У већини земаља делује као независно тело, независно од законодавне, извршне и судске власт ...

                                               

Temeljna ljudska prava

Neka od univerzalno priznatih prava se smatraju fundamentalnim, i.e. sadržana su u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, UN Medunarodnom paktu o gradanskim i političkim pravima, ili UN Medunarodnom paktu o ekonomskim, so ...

                                               

Устав Швајцарске

Устав Швајцарске од 18. априла 1999. године је трећи и садашњи устав Швајцарске. Он поставља Швајцарску Конфедерацију као савезну републику од 26 кантона, садржи списак индивидуалних и народних права, описује обавезе кантона и Савеза и установљав ...

                                               

Уставност

Уставност је принцип у уставном праву према коме сви правни акти морају бити у складу са уставом као највишим правним актом. Оцену уставности обично врше уставни судови, а у Србији је то Уставни суд Републике Србије.

                                               

Роналд Дворкин

Роналд Мајлс Дворкин био је амерички правни мислилац, и пред крај живота је радио као професор права на Универзитету државе Њујорк. Познат је по својим доприносима правној и политичкој филозофији. Његова теорија права као интегритета је једно од ...

                                               

Едикт из Фонтенблоа

Едикт из Фонтенблоа је закон који је Луј XIV прогласио октобра 1685. године. Тај едикт је познат и као Опозив Нантског едикта из 1598. Укида се слобода вере хугенотима у Француској.

                                               

Јануарски едикт

Јануарски едикт или Едикт из Сен-Жермена донела је 17. јануара 1562. године француска регенткиња Катарина Медичи чиме је протестантима у Француској подарила ограничену толеранцију.

                                               

Ле Шапељеов закон

Ле Шапељеов закон донет је 14. јуна 1791. године у Француској. Њиме су забрањени штрајкови радницима који су били незадовољни ниским зарадама. Полет у индустрији и живљи економски односи допринели су развитку штрајкачког покрета међу париским рад ...

                                               

Нантски едикт

Нантски едикт је закон, који је у Нанту 13. априла 1598. потписао француски краљ Анри IV. Едиктом је дао француским хугенотима значајна верска права. Раздвојио је грађанско од верског јединства француске нације. Протестанти се по први пут не трет ...

                                               

Лула

Лула је предмет који служи за пушење дувана. Пушење дувана помоћу луле било је познато још у његовој прапостојбини - Америци. У Европи је пушење луле било најраспрострањенији начин коришћења дувана до друге половине 19. века, када су преовладале ...

                                               

Чибук

Чибук је релативно дугачка шупља цев за лулу за дуван, често у комплету са глиненом посудом украшеном драгоценим камењем. Пара из чибука је најчешће у рангу 1.2 до 1.5 метара, прилично више чак и од западних черчворден лула. Иако су првенствено п ...

                                               

Бордел

Јавна кућа, бордел или куплерај место је где људи ступају у сексуалну активност с проституткама, које се понекад називају сексуалним радницама. Технички, било које просторије где се проституција дешава обично се квалификују као бордел. Међутим, з ...

                                               

Стриптиз

Стриптиз назив је за еротски или егзотични плес током кога се извођач, најчешће праћен музиком, свлачи на заводљив или сексуално узбудљив начин. Ово подразумева јавно свлачење, односно представу пред публиком, најчешће унутар у те сврхе намењених ...

                                               

Стриптиз клуб

Стриптиз клуб је клуб који редовно обезбјеђују забаву за одрасле, претежно у облику стриптиза или других еротских и егзотничких плесова. Стриптиз клубови обично имају изглед ноћног клуба или бара, а могу имати и одлике позоришта или кабареа. Амер ...

                                               

Seksualni napad

Seksualni napad je radnja u kojoj osoba namerno seksualno dodiruje drugu osobu bez pristanka te osobe, ili prinudava ili fizički prisiljava osobu da izvrši seksualni čin protiv svoje volje. To je oblik seksualnog nasilja, koji obuhvata silovanje, ...

                                               

Дечје село "Др Милорад Павловић” Сремска Каменица

Дечје село "Др Милорад Павловић” у Сремској Каменици, отворено је 4. новембра 1975. године, као установа за смештај деце без родитељског старања и као стото у свету и прво у Источној Европи. Изграђено по угледу на друга Дечја села на темељним вре ...

                                               

Породична пензија

Породична пензија једно је од права из области пензијског и инвалидског осигурања, које у Републици Србији могу остварит чланови породице: умрлог осигураника који је навршио најмање пет година стажа осигурања или је испунио услове за инвалидску п ...

                                               

Права из осигурања у случају незапослености

Права из осигурања у случају незапослености остварају незапослена лица, у вези са запошљавањем и имају за крајњи циљ запошљавање таквог лица, у складу са Законом о запошљавању и осигурању у Србији за случај незапослености.

                                               

Права из пензијског и инвалидског осигурања професионалних војних лица Србије

Права из пензијског и инвалидског осигурања професионалних војних лица Србије су људска, радна и социјална права која остварује ова категорија лица на основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који се примењују од 1. јануара 2012. годин ...