ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 145
                                               

Fosfofruktokinaza

Fosfofruktokinaza je kinazni enzim koji fosforilizuje fruktozu 6-fosfat tokom glikolize. Enzimski katalizovani transfer fosforil grupe sa ATP je važna reakcija u mnoštvu raznovrsnih bioloških procesa. Jedan od enzima koji koriste tu reakciju je f ...

                                               

Fosfoglicerat mutaza

Fosfoglicerat mutaza je enzim koji katalizuje osmi korak glikolize. On katalizuje interni transfer fosfatne grupe sa C-3 na C-2, što dovodi do konverzije 3-fosfoglicerata u 2-fosfoglicerat putem 2.3-bisfosfogliceratnog intermedijera.

                                               

G-protein-spregnuti unutrašnje-ispravljajući kalijumski kanali

G-protein-spregnuti unutrašnje-ispravljajući kalijumski kanali su familija kalijumskih jonskih kanala koji se aktiviraju putem kaskade prenosa signala koju iniciraju ligand-stimulisani G protein spregnuti receptori. GPCR receptori otpuštaju aktiv ...

                                               

GABAA-ro receptor

GABA A -ro receptor potklasa je GABA A receptora koji se sastoji samo od ro podjedinica. GABA A receptori uključujući pripadnike ρ-potklase su ligandom kontrolisani jonski kanali koji su odgovorni za posredovanje dejstva gama-aminobutirne kiselin ...

                                               

GABAB receptor

GABA B receptori su metabotropni transmembranski receptori za gama-aminobuternu kiselinu koji su vezani putem G proteina za kalijumske kanale. Promena koncentracije kalijuma hiperpolarizuje ćeliju na kraju akcionog potencijala. GABA B posredovana ...

                                               

Galaninski receptor

Galaninski receptor je G protein-spregnuti receptor, ili metabotropni receptor koji vezuje galanin. Galaninski receptori se mogu naći u perifernom i centralnom nervnom sistemu kao i u endokrinom sistemu. Do sada je poznato da postoje tri tipa: GA ...

                                               

Gastrični inhibitorni polipeptid

Gastrični inhibitorni polipeptid je član sekretinske familije hormona. GIP, zajedno sa glukagonu sličnim peptidom 1 GLP-1, pripada klasi molekula koji se nazivaju inkretinima.

                                               

Gi alfa podjedinica

Sledeći G protein-spregnuti receptori formiraju spregu sa G i podjedinicom: Histaminski H 3 & H 4 receptori GABA B receptor Melatoninski MT 1, MT 2, & MT 3 receptori Kalcijum detektujući receptor Serotoninski 5-HT 1 & 5-HT 5 receptori Adrenergijs ...

                                               

Glukoza 6-fosfat izomeraza

Glukoza 6-fosfat izomeraza, je enzim koji katalizuje konverziju glukoze 6-fosfata u fruktozu 6-fosfat u drugom stepenu glikolize. Ona nije "glukozna izomeraza". Glukozna izomeraza je zajedničko ime za D-ksilozne izomeraze koje se koriste u indust ...

                                               

GoLoco motiv

GoLoco motiv je proteinski strukturni motiv. U heterotrimernoj G-proteinskog signalizaciji, receptori ćelijske površine G protein spregnuti receptori su spregnuti sa za membranu vezanim heterotrimerima, koji se sastoje od GTP-hidrolizujućih podje ...

                                               

Gonadotropin-oslobadajući hormon receptor

Gonadotropin-oslobadajući hormon receptor, takode poznat kao luteinizirajući hormon oslobadajući hormon receptor, je član sedam-transmembranske familije G-protein spregnutih receptora. On je izražen na površini hipofiznih gonadotropnih ćelija, ka ...

                                               

Gq alfa podjedinica

G q protein ili G q/11 je heterotrimerna G proteinska podjedinica koja aktivira fosfolipazu C PLC. PLC hidrolizuje fosfatidilinozitol 4.5-bisfosfat PIP 2 u diacil glicerol DAG i inozitol-trifosfat IP 3. DAG dejstvuje kao sekundarni glasnik koji a ...

                                               

Gustducin

Gustducin je G protein asociran sa osnovnim ukusima i sistemom ukusa. Usled njegovog relativno nedavnog otkrića i izolacije, njegova priroda i signalni putevi su delimično istraženi. Poznato je da učestvuje u prenosu gorkog, slatkog i umami ukusa ...

                                               

Histon H3

Histon H3 je jedan od pet glavnih histonskih proteina koji sačinjavaju strukturu hromatina u eukariotskim ćelijama. On sadrži globularni glavni domen i dug N-terminusni rep. H3 je deo strukture nukleozoma. Histonski proteini su podložni visokom s ...

                                               

Histon H4

Histon H4 je jedan od pet glavnih histonskih proteina koji sačinjavaju strukturu hromatina u eukariotskim ćelijama. On sadrži globularni glavni domen i dug N-terminusni rep. H4 je deo strukture nukleozoma. On je podložan kovalentim modifikacijama ...

                                               

Holecistokininski receptor

Holecistokininski receptori ili CCK receptori su grupa G-protein spregnutih receptora koji vezuju peptidne hormone holecistokinin ili gastrin. Postoje dva različita tipa: CCK A i CCK B, koji su ~50% homologni: Razni holecistokininski antagonisti ...

                                               

Hormon faktora rasta

Hormon faktora rasta, je oslobadajući hormon hormona rasta. On je 44-aminokiselina dug peptidni hormon proizveden u arkuatnom nukleusu hipotalamusa. GHRH se prvi put pojavljuje u humanom hipotalamusu izmedu 18 i 29 nedelje gestacije, što se podud ...

                                               

HSPA1B

HSPA1B, Protein toplotnog šoka 70 kDa 1B, je ljudski gen. This intronless gene encodes a 70kDa heat shock protein which is a member of the heat shock protein 70 family.

                                               

Interferon gama receptor 2

Defekti u IFNGR2 are uzrok autozomno recesivne mendelovske podložnosti mikobakterijskim bolestima MSMD, takode poznatim kao familijarno diseminovana atipična mikobakterijska infekcija.

                                               

Interleukin-3 receptor

Interleukin-3 receptor je molekul naden na ćelijama koje pomažu prenos interleukin-3 signala, rastvornog citokina važnog za imunski sistem. Gen koji kodira ovaj receptor se nalazi na pseudoautozomalnim regionima hromozoma X i Y. Ovaj receptor pri ...

                                               

Kardiotrofin 1

Kardiotrofin-1 je citokin. On je srčani hipertrofni faktor sa 21.5 kDa, i član IL-6 citokinske familije. CT-1 je povezan sa patofiziologijom srčanih bolesti, kao što su hipertenzija, miokardijalna infarkcija, valvularna srčana mana, and kongestiv ...

                                               

Karnitin palmitoiltransferaza I

Karnitinska palmitoiltransferaza I mitohondrijski je enzim. Ona pripada familiji enzima koji se nazivaju karnitinske aciltransferaze. Sledeće CPT1 izoforme su poznate: CPT1A, CPT1B, i CPT1C. CPT1 je vezana za spoljašnju mitohondrijsku membranu i ...

                                               

Kell sistem antigena

Kell sistem antigena ili Kell–Cellano sistem je grupa antigena na površini eritrocita čoveka, a koji su značajne determinante krvnih grupa i mete autoimunih bolesti koje uništavaju crvena krvna zrnca. Kell antigeni se označavaju kao K, k, ili Kp. ...

                                               

Klasa C GPCR

Klasa C G protein spregnutih receptora su klasa receptora koja obuhvata metabotropne glutamatne receptore i nekoliko drugih receptora. Familija C GPCR receptora ima veliki ekstracelularni N-terminus koji vezuje ortosterni endogeni ligand. Oblik o ...

                                               

Kokainom i amfetaminom regulisani transkript

Kokainom i amfetaminom regulisani transkript je protein koji je kod ljudi kodiran CARTPT genom. CART učestvuje u nagradivanju, hranjenju i stresu. On takode manifestuje funkcionalna svojstva endogenog psihostimulansa.

                                               

Kompleks prepoznavanja mesta početka

U molekularnoj biologiji, ORC ili Kompleks prepoznavanja početka je multi-podjedinični DNK vezujući kompleks koji se vezuje kod svih eukariota u ATP-zavisnom maniru za mesto početka replikacije. Podjedinice ovog kompleksa su kodirane ORC1, ORC2, ...

                                               

Komponenta komplementa 4

Komponenta komplementa 4 je protein koji je deo sistema komplementa. On se proteolitički razlaže u proteine 4a i 4b. C4a je anafilatoksin. C4b formira deo C3 konvertaze. On može da se veže za CR1. C4d je finalni proteolitički ostatak C4b peptida ...

                                               

Komponenta komplementa 5a

C5a je proteinski fragment koji nastaje iz komponente komplementa C5. Kod ljudi, ovaj polipeptid sadrži 74 aminokiselina. NMR spektroskopijom je potvrdeno da se molekul sastoji od četiri heliksa i petlji koje ih povezuju. Na N-terminusu je takode ...

                                               

Kortikotropin-oslobadajući hormonski receptor

Kortikotropin-oslobadajući hormonski receptori su familija G protein-spregnutih receptora koja vezuje kortikotropin-oslobadajući hormon. Postoje dva receptora u ovoj grupi. Oni se obeležavaju kao tip 1 i 2, i kodirani su zasebnim genima.

                                               

L-Treoninska dehidrogenaza

L-Treoninska dehidrogenaza je enzim koji posreduje katabolizam treonina. On katalizuje njegovu konverziju u glicin preko 2-amino-3-ketobutirata uz istovremenu redukciju NAD+ molekula.

                                               

Latrofilinski receptor

Latrofilinski receptori su grupa blisko srodnih G protein spregnutih receptora iz klase B, sekretinske familije. Ti receptori su originalno bili identifikovani na osnovu njihove sposobnosti da vežu alfa-latrotoksin.

                                               

Limfotoksin

Limfotoksin je limfokin. On je citokin koji proizvode "ubice" CD8+ T ćelije koje ubijaju viralno inficirane ćelije putem stvaranja otvora na njihovoj ćelijskoj membrani.

                                               

Lizil hidroksilaza

Lizil hidroksilaza je oksigenazni enzim koji katalizuje hidroksilaciju lizina u hidroksilizin. Ova reakcija je neohodna za formiranje i stabilizaciju kolagena. Ona se odvija nakon sinteze proteina. Ovaj protein je homodimerni enzim koji je vezan ...

                                               

Ljudski placentalni laktogen

Ljudski placentalni laktogen je polipeptidni plancentalni hormon. Njegova struktura i funkcija su slični sa ljudskim hormonom rasta. On modifikuje metaboličko stanje majke tokom trudnoće da bi se omogućilo snabdevanje fetusa energijom. HPL ima an ...

                                               

MAS1 onkogen

MAS1 onkogen je G protein spregnuti receptor koji vezuje angiotenzin-II metabolit angiotenzin-. Kad je MAS1 receptor aktiviran vezivanjem angiotenzina- on ima suprotne efekte u odnosu na angiotenzin-II aktivirani angiotenzin receptor. Is tog razl ...

                                               

Melanin-koncentrirajući hormonski receptor

Melanin-koncentrirajući hormonski receptori su nadavno bili karakterisani: MCH-R1 i MCH-R2. Ova dva receptora su aproksimativno 38% homologna. MCH-R2 je naden sam kod nekih primata i mesojeda, što obuhvata pse, feretki i ljude. MCH-R1 je izražen ...

                                               

Melatoninski receptor

Melatoninski receptor je G protein-spregnuti receptor koji vezuje melatonin. Tri tipa melatoninskog receptora su bila klonirana. MT 1 Mel 1A ili MTNR1A i MT 2 Mel 1B ili MTNR1B receptorski tipovi su prisutni kod čoveka i drugih sisara, dok je dod ...

                                               

Membranski transkripcioni faktor peptidaza, mesto 1

Membranski transkripcioni faktor peptidaza, mesto 1, takode poznata kao Mesto-1 proteaza, je enzim kodiran MBTPS1 genom koji odseca petlju endoplazmatičnog retikuluma od transkripcionog faktora vezujućeg proteina sterolnog regulatornog elementa.

                                               

Metaloproteinaza

Metaloproteinaza, ili metaloproteaza, je svaki proteazni enzim čiji katalitički mehanizam obuhvata metal. Primer takvog enzima je meltrin koji igra značajnu ulogu u fuziji mišićnih ćelija tokom razvića embriona, u procesu poznato kao miogeneza. Z ...

                                               

Moždano specifični angiogenezni inhibitor

Moždano specifični angiogenezni inhibitori su G protein spregnuti receptori koji pripadaju klasi B, sekretinskoj familiji receptora. Članovi ove grupe su: Moždano specifični angiogenezni inhibitor 1 Moždano specifični angiogenezni inhibitor 2 Mož ...

                                               

N-terminalni prohormon moždanog natriuretskog peptida

N-terminalni prohormon moždanog natriuretskog peptida je 76 aminokiselina dug N-terminusni fragment moždanog natriuretskog peptida. Nivoi BNP i NT-proBNP u krvi se koriste za testiranje i dijagnozu akutnog kongestivnog zatajenja srca i mogu da bu ...

                                               

NACHT domen

NACHT domen je evolucionarno konzervirani proteinski domen. Ovaj NTPazni domen je prisutan u apoptoznim proteinima, kao i onima koji učestvuju u MHC transkripciji. NACHT domen sadrži 300 do 400 aminokiselina. Za njega je predvideno da je nukleozi ...

                                               

Neuromedin N

Neuromedin N je neuropeptid izveden iz istog prekursornog polipeptida kao i neurotenzin, i sa sličnim ali suptilno različitim izražavanjem i efektima.

                                               

Neuromedin S

Neuromedin S je neuropeptid sa 36 aminokiselina naden u mozgu ljudi i drugih sisara. On nastaje u suprahiazmatičnom jezgru hipotalamusa, i srodan je sa neuromedinom U. Smatra se da on učestvuje u regulaciji cirkadijalnog ritma i da deluje kao sup ...

                                               

Neuromedin U

Neuromedin U je neuropeptid naden u mozgu ljudi i drugih sisara, koji ima brojne funkcije medu kojima je kontrakcija glatkih mišića, regulacija krvnog pritiska, percepcija bola, apetit, rast kostiju, i oslobadanje hormona. On je prvi put bio izol ...

                                               

Neuromedinski U receptor

Neuromedinski U receptori su G protein spregnuti receptori koji vezuju neuropeptidne hormone neuromedin U i neuromedin S. Postoje dva tipa neuromedin U receptora, koji su kodirani zasebnim genima.

                                               

Neuropeptidni B/W receptor

Neuropeptidni B/W receptori su članovi familije G-protein spregnutih receptora, integralnih membranskih proteina koji vezuju neuropeptide B i W. Ti receptori su predominantno izraženi u CNS-u i imaju brojne funkcije kao što je regulacija sekrecij ...

                                               

Neuropeptidni FF receptor

Neuropeptidni FF receptori su članovi familije G-protein spregnutih receptora, integralnih membranskih proteina koji vezuju modulatorne neuropeptide bola AF i FF. Za ove neuropeptide se smatra da učestvuju u modulaciji funkcija opioidnog receptor ...

                                               

Neuropilin

Neuropilin je proteinski receptor koji je aktivan u neuronima. Postoje dve forme neuropilina, NRP-1 i NRP-2. Oni su transmembranski glikoproteini, i predominantni koreceptori jedne druge klase proteina poznate kao semaforini. Medu semaforinima, N ...

                                               

Neurotenzinski receptor

Neurotenzinski receptori su GPCR transmembranski receptori koji vezuju neurotransmiter neurotenzin. Dva od ovih receptora su kodirana genima NTSR1 i NTSR2, i sadrže sedam transmembranskih heliksa. Treći receptor poseduje jedan transmembranski dom ...