ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 13
                                               

Право на заштиту генетских података осигураника

Право на заштиту генетских података осигураника једно је од права пацијената у области здравствене заштитите и једно од права у области заштите приватности пацијената. У упоредном праву, право на заштиту генетских података осигураника, често у пр ...

                                               

Право на избор пола у области МАР

Право на избор пола у области медицинске асистиране репродукције веома је остљиво питање које задире не само у права новорођеног детета већ и бројна грађанска права, а може нанети и штету друштву у целини. У Републици Србије ово право је регулиса ...

                                               

Право на побачај у медицинским установама Србије

Право на побачај у медицинским установама Србије имају само труднице, у складу са Законом о поступку прекида трудноће у здравственој установи Р. Србије. Ово право могу остварити самостално на основу писмена изјаве труднице старије од 16 година, и ...

                                               

Право на социјално осигурање на подручју Демократске Федеративне Југославије

Право на социјално осигурање на подручју Демократске Федеративне Југославије било је једно од првих права из области социјалне заштите установљено након ослобођења Југославије 1945. године.

                                               

Medicinskopravni aspekti transseksualizma u Srbiji

Medicinskopravni aspekti transseksualizma u Srbiji zasnivaju se na modelu republičkog zakona o priznavanju pravnih posledica promene pola i utvrdivanja transeksualizma. Potreba za ovakvim zakonom nastala je u cilju otvaranja dijaloga o budućim za ...

                                               

Pravo na finansiranja vantelesne oplodnje

Pravo na finansiranja vantelesne oplodnje jedno je o prava iz oblasti socijalne i medicinske zaštite na osnovu koga se može ostvariti nadoknada troškova sticanja potomstva u okviru organizacije zdravstvenog sistema jedne države. Na realizaciju ov ...

                                               

Pravo pacijenta za slučaj odsustva lekara ili nedovoljnih mogućnosti za lečenje

Pravo pacijenta za slučaj odsustva lekara ili nedovoljnih mogućnosti za lečenje jedno je od prava u oblasti zdravstvene zaštite kojim se štiti neprekidnost u lečenju pacijenta za vreme odsustvovanja lekara, zbog poslovnih i ličnih obaveza, ili ak ...

                                               

Socijalna izolacija u pandemiji

Socijalna izolacija u pandemiji ili zaštitna sekvestracija je prinudno izdvajanje iz socijalne sredine i prekid kontakta sa drugim ljudima, kojoj pribegavaju pojedine zdravstvene vlasti kako bi zaustavile dalje širenje pandemiju zarazne bolesti i ...

                                               

Transeksualnost

Transeksualnost ili transpolnost je termin koji je usvojio LGBT pokret, koji ne prihvata medicinski termin transseksualnost, jer smatra elementarnim pravom svake osobe da prihvati ili ne prihvati društvene norme koje se odnose na koncept pola i r ...

                                               

Zdravstvena nega bolesnika u komi

Zdravstvena nega bolesnika u komi je skup medicinskih procedura ili treći, četvrti i peti stepen zdravstvene nege, koja se sprovodi nad bolesnikom sa poremećajem stanja svijesti, na za to specijalno opremljenim odeljenjima - u okviru bolničkih od ...

                                               

Бријан-Келогов пакт

Бријан-Келогов пакт од 27. августа 1928. године представља врхунац мировне дипломатије јер се њиме одриче од рата као оруђа националне политике. Назив је добио по француском министру иностраних послова Аристиду Бријану и америчком државном секрет ...

                                               

Hugo Grocije

Hugo Grocije je bio holandski filozof, pravnik, humanista, pisac i diplomata. Smatra se osnivačem nauke medunarodnog prava i prvim misliocem zastupnikom ideje o prirodnom pravu.

                                               

Заблуда (уговорно право)

Заблуда је погрешна представа о некој чињеници, она представља погрешно уверење да нека чињеница постоји или не постоји, а у стварности је супротно. Примањена на област уговорног права заблуда је нетачна представа о правним чињеницама релевантним ...

                                               

Законски статус конопље

Конопља је у међународним конвенцијама проглашена опојном дрогом и у многим земљама је законом забрањена за уживање, та забрана најчешће погађа и њену индустријску и сваку другу употребу. Главни проблем у закону је разликовање типова конопље који ...

                                               

Комисија међународног права

Комисија међународног права је орган Организације уједињених нација. Њу је основала Генерална скупштина ОУН 1947. године са циљем кодификације и унапређења међународног права.

                                               

Међународни трибунал за Руанду

Међународни кривични суд за Руанду је међународни суд основан у новембру 1994. године од стране Уједињених нација, Резолуцијом 955 Савета безбедности УН, са задатком да суди починиоцима одговорним за геноцид у Руанди и друга кршења међународног п ...

                                               

Међународни уговор

Међународни уговор је сваки споразум склопљен између двају или више субјеката међународног права, који је уређен међународним правом, било да је садржан у јединственој исправи или у више међусобно повезаних исправа, без озбира на његов посебан на ...

                                               

Међународно право

Међународно право представља специфичан нормативни поредак, који регулише одређене друштвене односе и процесе у међународној заједници, а санкционисано је од стране државе и међународних организација. Појам међународног права еволуирао је времено ...

                                               

Минијатурна конвенција

Конвенција у малом, Уговор у малом или Минијатурна конвенција различити су називи за Члан 3 Женевске конвенције. До доношења Допунског Протокола II, из 1977. године, Члан 3 је био једини члан који су државе биле обавезне да примењују. Члан 3 је з ...

                                               

Некажњивост

Некажњивост представља ослобађање од затворске казне односно губитка новчаних казни. У међународном закону о људским правима, оно се односи на неуспех да се починиоци кршења људских права приведу правди и као такви представљају порицање права жрт ...

                                               

Образовање о људским правима

Образовање, односно едукација о људским правима дефинише се као процес учења којим се развија потребно знање, вредности и познавање људских права. Циљ овог вида учења јесте развијање адекватне културе људских права. Процес обучава студенте да исп ...

                                               

Перемпторна норма

Перемпторна норма је фундаментални принцип међународног права за који се сматра да је свеприхваћен у међународној заједници. За разлику од обичајног права које је традиционално захтевало пристанак и дозвољавало измене кроз конвенције, перемпторне ...

                                               

Право на повратак

Право на повратак начело је међународног права које гарантује свакој особи слободу да се добровољно врати или поновно уђе у земљу рођења или држављанства. Право на повратак на основу народности, држављанства или порекла може се утврдити уставом и ...

                                               

Право на саслушање

Право на саслушање начело је дечјих права како је дефинисано Конвенцијом Уједињених нација о правима детета. Према члану 12. конвенције, деца имају право да износе сопствене ставове у свим питањима која их се тичу и да се њиховим ставовима мора д ...

                                               

Резолуција Генералне скупштине Организације уједињених нација

Резолуцију Генералне скупштине Уједињених нација изгласавају све земље чланице Уједињних нација у Генералној скупштини и захтева просту већину за изгласавање.

                                               

Резолуција Организације уједињених нација

Резолуција Уједињених нација је формални текст усвојен од стране тела Уједињених нација. Било које тело УН-а може издати резолуцију. У пракси међутим, већину резолуција издаје Савет безбедности или Генерална скупштина. Правни статус УН резолуција ...

                                               

Резолуција Савета безбедности Организације уједињених нација

Резолуцију Савета безбедности Организације уједињених нација изгласавају петнаест чланица Савета безбедности, најмоћнијег органа Организације уједињених нација. За изгласавање резолуције је потребно девет или више гласова чланица, и ако ни једна ...

                                               

Случај Ла Гранд

Случај "Ла Гранд" је процес који се 2001. године, водио на Међународном суду правде у Хагу између СР Њемачке и Сједињених Америчких Држава а поводом осуде на смрт њемачких држављана Валтера и Карла Ла Гранда. Браћа Валтер * 26. јануар 1962.; † 3. ...

                                               

Споразум о забрани касетних бомби

Споразум о забрани касетних бомби је међународни споразум којим се забрањује коришћење трансфер и складиштење касетних бомби. Норвешка влада је започела процес Конвенције о касетној муницији у фебруару 2007. године, са намером да постигне међунар ...

                                               

Територијално море

Под територијалним морем се у међународном праву мора подразумева појас који се у одређеној ширини протеже дуж обале, од полазне линије у правцу отвореног мора. Права којима приобалне државе располажу у територијалном мору, протежу се и на ваздуш ...

                                               

Уставна криза у Босни и Херцеговини

Уставна криза у Босни и Херцеговини обележила је већи део 2009. године, и до средине 2010. године још није разрешена. Предвиђања за њено разрешење варирају од укидања ентитета, до распада земље.

                                               

Medunarodni subjektivitet države

Medunarodno pravni subjektivitet podrazumeva da je neka jedinka nosilac prava i obaveza prema medunarodnom pravu, da se ponaša u skladu sa pravilima prava i da je neposredno podvrgnuta medunarodnopravnom poretku.Ova definicija pre svega obuhvata, ...

                                               

Persona non grata

Persona non grata дословно значи "непожељна особа". Ово је израз који се користи у дипломатији са специјализованим и правно дефинисаним значењем. То значи да је дотичној особи забрањен улаз у одређену земљу или останак у истој од стране владе те ...

                                               

Крис (ромски суд)

Крис је традиционални суд за решавање сукоба у култури влашког огранка ромског народа. Израз потиче из грчког језика, "κριση". То је кључна институција за спровођење ромског законика у оквиру Романипена. Развио се на подручју данашње Румуније, за ...

                                               

Општи правни акт

Правни акти којима се стварају правне норме деле се на две врсте: Општи правни акт Појединачни правни акт У континенталном правном систему правник акт је формални извор права, те је општи правни акт сваки акт који садржи општу правну норму и усло ...

                                               

Пословник

Пословник је општи правни акт којим парламентарни домови, влада и други колегијални државни органи прописују своју унутрашњу организацију и поступак. Такође, пословнике доносе и разне друштвене организације за колегијалне органе предвиђене њихови ...

                                               

Устав

Устав је највиши општи правни акт у систему општих правних аката једне државе, који уређује најбитније односе у држави, а пре свега саму државну организацију и овлашћења државних органа, као и слободе и права грађана. Назива се још и основни зако ...

                                               

Банка

Банка је пословна организација, која нуди финансијске услуге за профит. Традиционалне услуге банке укључују примање депозита новца, давање новца из депозита, процесовање новчаних трансакција и услуге кредитирања. Многе банке нуде подршку финансиј ...

                                               

Dužnost čuvanja poslovne tajne

Dužnost čuvanja poslovne tajne spada u obaveze i dužnosti propisane Zakonom o privrednim društvima. Lica koja imaju ovu dužnost su lica zaposlena u društvu i/ili lica društva koja imaju posebne dužnosti prema društvu kojem pripadaju. Njihove obav ...

                                               

Dužnost pažnje (prema privrednim društvima)

Dužnost pažnje je" obaveza pažnje” koja podrazumeva angažovanje sredstava u svojoj moći radi postizanja odredenog rezultata. Dužnost lica je da svoje poslove izvršavaju savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluju u inter ...

                                               

Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lični interes

Rukovodioci privrednog društva moraju da vode računa da prilikom poslovanja ne dode do sukoba interesa. Sukob interesa nastaje onda kada se u poslovanju pojave lični interesi koji su iznad interesa društva tako da mogu da dovedu do postupanja koj ...

                                               

Анали Правног факултета у Београду

Анали Правног факултета у Београду – часопис за правне и друштвене науке је научни часопис који издаје Правни факултет Универзитета у Београду.

                                               

Бранич (часопис)

Бранич: лист за правне и државне науке, према одредби Статута Адвокатске коморе Србије је часопис за правну теорију и праксу, односно објављује стручне и научне радове из области од интереса за адвокате и адвокатуру као професију.

                                               

Гласник права

Два пута годишње у штампаном и електронском облику.

                                               

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду је научни часопис који излази од 1966. године. Издавач је Правни факултет Универзитета у Новом Саду.

                                               

Правник (Нови Сад)

Часопис Правник излази у лисном облику нередовно (1, 2, 4 или 6 бројева годишње, а у електронском облику 10 бројева годишње.

                                               

Апије Клаудије Цек

Апије Клаудије Цек, државник и политичар, конзул, војсковођа, непоколебиво строг цензор, a књижевник само узгред. Бавио се и питањима граматике и реформе правописа. Саградио је први велики римски водовод и још до данас сачувани друм, via Appia. А ...

                                               

Ђуро Бошковић

Ђуро Бошковић је био правник, револуционар, учесник Народноослободилачка борбе и официр ОЗНЕ. Посебно се истакао за време битке на Сутјесци, када је јављао штабу да иако су изгубили две трећине бораца, да на њих рачунају као да су у пуном саставу.

                                               

Gaj Kasije Longin (pravnik)

Gaj Kasije Longin - rimski pravnik i Sabinov učenik. Posle smrti Sabina preuzeo je vodstvo nad sabinijanskom školom koja će se od tada pa sve do kraja zvati po njemu - kasijanka škola. Kada je imao 30 godina izabran je za konzula, Kaligula ga je ...

                                               

Жорж Гурвич

Жорж Гурвич био је француски социолог и правник руског порекла. Као један од водећих социолога свог времена, био је специјалиста за социологију знања. 1944. основао је Интернационални социолошки часопис. Био је професор социологије на Сорбони у П ...